Държава в полза на малцинствата или малцинства под натиск

Установяването на колективни политически права в държава, която гарантира равноправието на гражданите си независимо от техния произход, пол, етнос, раса, религиозна или културна принадлежност, е категорично неприемливо. Реалността обаче е друга. В историята на западната държава след Втората световна война е ясно видима тенденцията малцинствата да договарят колективни права. С оглед на дългата човешка история на робство, на религиозни и етнически репресии, социално неравенство и насилие върху по-слабия никой не може да вини малцинствата, че искат гарантирана защита на правата си. В редица щати от американския Юг например расовата сегрегация е всекидневие до края на 60-те години на XX век.

В исторически план представителите на религиозните, етническите и расовите малцинства винаги са имали второстепенен политически статус дори в западните държави. Те са били ограничавани формално чрез законодателството и неформално чрез всекидневното отношение на държавата. В съвременната правова държава няма нито една причина да бъде предоставяна колективна защита на което и да е малцинство.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.