Конституционната химера – държавата, която обещава всичко

Най-лошият вид държава е тази, която обещава всичко на гражданите, тази, която претендира, че може и ще установи справедливост и благоденствие за гражданите си. Такава претенция за държава е неадекватна абстракция, която създава нереалистични очаквания. Вместо да смятат, че състоянието на благоденствие е резултат само и единствено от собствените им усилия, гражданите отправят претенция към държавата, от която очакват да се погрижи за тях и да им даде добър
живот.

Едно от най-значимите предизвикателства пред държавите от т. нар. западен свят в настоящото десетилетие е да реформират конституциите и социалните си системи и да намалят до минимум обществените очаквания в социалната сфера и обхвата на социалната държава. Задълженията на правителствата да подпомагат гражданите в сфери, в които те би трябвало да се справят без помощта на държавата, пораждат единствено икономически загуби. Тези загуби се изразяват в прекомерна данъчна тежест, в редистрибуция на доходи, в увеличаване на бюрокрацията и неоправдано разширяване на задълженията и правомощията на правителството. Концепцията на европейската социална държава, повлияла на редица модели на държавност по света, става все по-неподходяща, спира икономическия растеж и генерира корупция в публичния сектор.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.