Политически напрежения – от ксенофобия, расизъм и културни различия към политически статути

Политическото развитие на западните държави и на съвре менните демокрации зависи все повече от етническото, културното и расовото многообразие в тях. Тук важен въпрос е какви подходи прилага държавата, за да усили позитивния и да намали негативния ефект от всекидневното функциониране на мултиетническо и мултикултурно общество.

Всяка държава е изградена от общности, извървели сходен исторически път. Една от най-важните характеристики на държавите е, че те са еднорелигиозни политически организации на обществото. Редица страни83, в които са функционирали заедно различни деноминации за християнството, са преживели религиозни войни или са достигали до критично състояние на държавността заради светогледни конфликти. В исторически план владетелите никога не са толерирали религиозните различия на своя територия. Наличието на различни религии, деноминации или култове в една и съща държава винаги е създавало социално и политическо напрежение. Често се е стигало до насилие, политическо потискане и дори до унищожаване на по-слабата религиозна общност.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.