Религия, расизъм и държава – американизацията на Европа и европеизацията на Америка

В наши дни в западната либерална държава религиозното съзнание съществува притиснато и поставено под съмнение от един нарастващо рационален свят, в който науката доминира изцяло над вярата. То е заместено от други феномени, които помагат на хората да осмислят действителността. В западните общества действат много други видове идентичност, които заедно или поотделно напълно изместват от човешкото съзнание традиционните религии и вярата в Бог. В основата си съвременните общества са рационални и в тях доминират атеизъм и агностицизъм. За повечето граждани на западните държави, особено за по-младите, днес религията е повече културен маркер и социална традиция, отколкото безпрекословна вяра, основана на религиозни догми.

В същото време стотици милиони от хората, които живеят в страните от западния свят и в либералните държави по света, продължават да бъдат религиозни. Католицизмът, отделните протестантски църкви, православното християнство, ислямът, хиндуизмът, будизмът, юдаизмът освен широко разпространени са и полезни за обществените нрави. Канонично вярващите боравят с ценностни системи, в които има ясно дефинирани критерии за добро и зло. Практикуването на основните религии в личната сфера не противоречи на социалните стандарти на западната либерална държава и на индивидуалните права и свободи.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.