Страхът и държавата – овладяването на страха

Страхът от силния, от този на власт, е най-дълго съществуващата политическа емоция в историята на човечеството. Този страх е заложен в гените ни. Чрез институционализирането му в правила са изградени цели обществени системи. Цели епохи от човешката история са доминирани от него. Всяка форма на робство се основава на този вид страх. Всяка форма на неограничена власт, на подчинение и ограничаване на отделен човек или група хора е базирана на страха от владетеля и
държавата.

Властта е неразривно свързана със страха. Той е създал най-устойчивата човешка емоция, а с нея и най-важния политически инстинкт – този да оцеляваш. В историческа перспектива степента и формата на страх от владетеля определят разликите между безправния човек, поданика и гражданина. Безправният не познава друга защита срещу произвола освен благоразположението на владетеля. Поданикът, извън съвременните конституционни монархии, съществува в свят на йерархия и узаконено неравноправие. Той зависи от власт, която е формално ограничена от норми и обичаи, но не подлежи на контрол от никаква институция или колективен орган. Единствената възможност за поданика да намали степента на страх от властта извън благоразположението на владетеля е да разчита на статута си, на обичая или на традицията.

Гражданинът е първият вид човешко същество, при което страхът е функция от прилагането и тълкуването на думи, написани върху лист хартия от формално независим съд, а не на волята на владетеля. Затова най-великото творение в човешката история, най-силната власт е онзи лист хартия, който е толкова могъщ, че всеки човек може да го размаха пред владетеля, да се позове на него и така да си осигури защита. Моментът, в който това става възможно, в който се появяват такива листове хартия, е повратен в историята на овладяването на политическия страх и развитието на държавата.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.