Човекът и държавата в дигиталната икономика

Дигитализацията на икономиката създава състояние наъдържавност, напълно непознато в досегашната човешка история. Интернет услугите, секторът на създаване и поддържане на технологична инфраструктура и дигитални продукти и услуги, включително софтуерно управляваните производства, създадоха транснационална икономическа среда. Националните държави имат все по-малък контрол върху икономическите процеси и върху икономическата дейност на хората в тази глобална среда. Функциониращите в националните държави обществени институции, създадени през индустриалната епоха на XX век, не са подготвени да оперират в условия на дигитална, транснационална икономическа среда. Данъчните, пенсионните и здравните системи на националните държави, трудовото законодателство, синдикатите и много други публични институции не са създадени да функционират в условията на глобална икономическа среда и дигитална икономика.

Националните правителства имат намаляващи възможности да упражняват фискалния суверенитет на националната държава върху гражданите ù особено в сферата на корпоративните данъци и данъците върху личните доходи. Социалните и пенсионните системи на редица държави в западния свят са поставени под изключително сериозен натиск не само заради повишените разходи за здравни грижи, социални дейности и пенсии. Те са неефективни, защото са правени да функционират и да предоставят услуги в условията на относително затворени национални пазари и при
ниска социална мобилност.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.