6 политически тенденции

“Новата държава” е книга, която предлага отговори на най-актуалните политически въпроси на ежедневието ни. Например:

Свършва ли епохата на свободата?

Започва ли ерата на страха и контрола върху човека?

Какво пречи на България да бъде модерна, западна национална държава, която има развити и одобрявани от хората политически институции?

В момента държавите, в които живеем, са хибрид между модела на националната държава от ХХ век и модела на „световно общество“, оформил се в резултат от разпространяването на икономическата, технологичната и комуникационната глобализация.

Класическата либерална демокрация и националната държава във вида, в който ги познаваме от XX век, не могат да се запазят и няма да се запазят в същите форми и оперативно-институционални рамки, в които ги познаваме.

Има 6 мощни тенденции, които ще определят политическото ни ежедневие през третото десетилетие на 21-ви век.

На първо място, налице е фактическо състояние на променен суверенитет на националната държава върху обхвата на действие на отделния човек. Контролът на държавата върху икономическото поведение на нейните граждани, върху тяхната перспектива и върху възможностите им за реализация днес е много по-слаб, отколкото в края на XX век.

На второ място, демографските промени създават коренно различен вид общества. Обществената и политическата култура на съвременните държави се променя значително под влияние на демографските тенденции и на имиграцията.

В третото и четвъртото десетилетие на XXI ще продължи и дори ще се засили тенденцията западните държави да се основават на мултиетнически, мултирасови и мултикултурни общества. Западната държава и нейната демокрация трябва да се адаптират към мултикултурализма. Незападните държави ще са под непрекъснат натиск да променят политическите си институции и да въведат плуралистични политически системи.

На трето място, налице е най-мощният егалитарен тренд, който човешката историята е виждала.

Лидерите на мнение се увеличават. Лидерството във всичките му форми, включително политическото лидерство, зависи все по-малко от интелектуалните способности, от образователния статус, от социалното положение и постиженията във физическия свят и все повече от количествените критерии и от мащаба на разпространение на посланията във виртуалния свят и социалните мрежи.

На четвърто място, променя се разбирането за политическо представителство.

Критерият за добра политика се измества от качеството на политическите идеи и качеството на управлението към представителството във всичките му форми. В третото и четвъртото десетилетие на XXI век политическият успех ще се измерва до голяма степен с представителството по раса, етнос, пол, религия и състояние на самоопределяне.

На пето място, политиката се радикализира.

Нараства значимостта на крайните позиции. Заради динамиката на социалния, икономическия и политическия живот, заради изискването хората да реагират веднага на всяка промяна, в реално време и без закъснение, нараства ролята на радикализма в политическото всекидневие. Свидетели сме на предефиниране на класическите политически идеи и оттам – на традиционните политически идеологии.

На шесто място, равнопоставеността, основен политически принцип на западната либерална държава, е все по-често изкривявана и разбирана като равенство.

Вместо да използваме равнопоставеността като политически инструмент, който заличава негативните обществени ефекти от естественото неравенство, виждаме все по-често в действие равенството, чрез което се създава изкуствена социална ситуация, която не отчита наличието на естествени различия между хората.

В публичната сфера създаването на равенство води до установяването на автоцензура. За традиционно свободните плуралистични общества на западния свят стремежът към равенство създава опасно състояние на конформизъм, на премълчаване, на потискане или дори на опит за заличаване на различията.

Той превръща хората в бройлери. Съвременните западни общества са под опасност да изпаднат в състояние на културен конформизъм.

Тези шест мощни тенденции променят бързо държавите ни. Те се случват на фона на мащабни технологични и социални трансформации, които променят статута на отделния човек и ролята му в икономическите процеси.


Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.