5 posts tagged държавата

Политически напрежения – от ксенофобия, расизъм и културни различия към политически статути

Политическото развитие на западните държави и на съвре менните демокрации зависи все повече от етническото, културното и расовото многообразие в тях. Тук важен въпрос е какви подходи прилага държавата, за да усили позитивния и да намали негативния ефект от всекидневното ...

Continue Reading

Конституционната химера – държавата, която обещава всичко

Dash the nose from Phidias's marble Jove, and what a sorry remainder! Nevertheless, Leviathan is of so mighty a magnitude, all his proportions are so stately, that the same deficiency which in the sculptured Jove were hideous, in him is no blemish at all. Nay, it is an added grandeur. A nose to the whale would have been impertinent.

Continue Reading

Важно ли е кой управлява

За съжаление философският трактат с най-значима лите ратурна стойност, който се превръща в най-влиятелната книга в политическата история на човечеството, е „Държавата“ на Платон. Казвам „за съжаление“, защото „Държавата“ е изкусно създадена илюзия. Тя внушава, че е ...

Continue Reading

Страхът и държавата – овладяването на страха

Страхът от силния, от този на власт, е най-дълго съществуващата политическа емоция в историята на човечеството. Този страх е заложен в гените ни. Чрез институционализирането му в правила са изградени цели обществени системи. Цели епохи от човешката история са доминирани ...

Continue Reading