1 post tagged произход

Държава в полза на малцинствата или малцинства под натиск

Установяването на колективни политически права в държава, която гарантира равноправието на гражданите си независимо от техния произход, пол, етнос, раса, религиозна или културна принадлежност, е категорично неприемливо. Реалността обаче е друга. В историята на западната ...

Continue Reading